akustik-rapor-samsun

AKUSTİK RAPOR

Deneyimli Gürültü ve Akustik Uzman kadromuz ile Gürültü ve Bina Akustiği kapsamında; Mimari Akustik Rapor, Akustik Proje, Gürültü Modelleme ve Danışmanlık Hizmetleri sunmaktayız.

Yapı Akustiği, mimari yapılar ile insan kulağının algılayabildiği frekans aralığında “ses” olarak tanımlanan titreşimlerin ilişkisini araştıran ve düzenleyen bilim dalıdır.

Ses, insanı rahatsız ettiğinde “gürültü” olarak algılanır.

Gürültünün yapıda kontrolü ve yapının akustik özelliklerinin değerlendirilmesi Yapı Akustiğinin kapsamında değerlendirilir.

MEVZUATTA YER ALAN YASAL ZORUNLULUK

31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği Madde 5 bend (2), aşağıdaki gibidir:

Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.

MİMARİ AKUSTİK RAPOR VE AKUSTİK PROJE

Yönetmelik madde 5 (5) ve (6) bendleri aşağıdaki gibidir:

(5) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Ruhsata tabi yapılardan altıncı fıkra haricindekiler için proje müellifi veya akustik uzman tarafından mimari akustik raporu düzenlenir. Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde;  mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

 

(6) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır ve (b) bendindeki yapılar için akustik performans belgesi düzenlenir.

a) Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar,

b) A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.

Ayrıca Yönetmelik Dokuzuncu Bölüm aşağıdaki gibidir:

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-31/5/2018-30437)

(1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre düzenlenmesi gereken akustik proje yerine mimari akustik rapor hazırlanabilir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yönetmelik 31.05.2017 yılında yayınlanmış ve 31.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte, 31.05.2018 tarihinde yapılan değişikliğe göre (Dokuzuncu Bölüm) akustik rapor yerine mimari akustik rapor hazırlanması zorunludur.

Dolayısıyla, Proje müellifi tarafından Yapı Ruhsatı alım aşamasında her türlü yapı için “Mimari Akustik Rapor” hazırlanılması ve sunulması zorunludur.

Mimarif Mimarlık, ülkemizde bu alanda ilk ve öncü firma olarak mevzuattaki hesaplama standartlarına uygun Mimari Akustik Rapor hazırlama hizmetini sunmaktadır.